20% korting
.
over ons
.
klantenservice
.
verzendkosten
.
contact

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Boost Functional Food

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Nakoming

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Annex I –  Europese modelformulier herroeping


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Superb Supplements B.V. (Boost Functional Food);

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,  waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Annex I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Superb Supplements B.V. (Boost Functional Food)
Emmaplein 73
5211 VZ  ‘s-Hertogenbosch

Postadres:
Helftheuvelweg 11
5222 AV  ‘s-Hertogenbosch

E-mailadres:
info@boostfunctionalfood.com

KvK-nummer: 64618951
Btw-identificatienummer: NL855746324B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod


Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 11 - Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 12 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene verkoopvoorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de levering van het product. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

De ondernemer zal deze algemene verkoopvoorwaarden niet wijzigen dan na publicatie op haar website.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Annex I:  modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Superb Supplements B.V. (Boost Functional Food)
Emmaplein 73
5211 VZ  ‘s-Hertogenbosch

Postadres:
Helftheuvelweg 11
5222 AV  ‘s-Hertogenbosch

E-mailadres: info@boostfunctionalfood.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

[Naam/Namen consument(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)]
[Datum]
 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is
Terms and Conditions Boost Functional Food

Table of contents:

Article 1  - Definitions

Article 2  - The Entrepreneur’s identity

Article 3  - Applicability

Article 4  - The offer

Article 5  - The agreement

Article 6  - Right of withdrawal

Article 7  - Consumer’s obligations during the reflection period

Article 8  - Exercising the Consumer’s right of withdrawal

Article 9  - Entrepreneur’s obligation in case of withdrawal

Article 10 - The price

Article 11 - Compliance

Article 12 - Delivery and execution

Article 13 - Payment

Article 14 - Complaints procedure

Article 15 - Disputes

Article 16 - Additional or varying provisions

Article 17 - Amendment to the General Terms

Appendix I - the European standard form for withdrawal
          

Article 1 – Definitions

In these Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings:

Entrepreneur: Superb Supplements B.V. (Boost Functional Food);

Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his/her commercial, trade, craft or professional activities;

Day: calendar day;

Distance contract: a contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer within the scope of an organised system for distance selling products, whereby exclusive or additional use is made of one or more technologies of distance communication up to the conclusion of the contract;

Reflection period: the period during which the Consumer may use his right of withdrawal;

Right of withdrawal: the Consumer’s option not to proceed with the distance agreement within the cooling-off period;

Standard form for withdrawal: the European standard form for withdrawal included in Appendix 1;

Sustainable data carrier: any means, including email, that allow the Consumer or the Entrepreneur to store information directed to him/her personally in such a manner that makes future consultation and use possible during a period that matches the purpose for which the information is destined and which makes unaltered reproduction of the stored information possible. Technology for distance communication: a means to be used for concluding an agreement without the Consumer and the Entrepreneur being together in the same place at the same time.


Article 2 – The Entrepreneur’s identity

Superb Supplements B.V. (Boost Functional Food)
Emmaplein 73
5211 VZ  ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

P.O. box:
Helftheuvelweg 11
5222 AV  ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

We can be reached by email: info@boostfunctionalfood.com

Chamber of Commerce number: 64618951
We are VAT registered in the Netherlands under number: NL855746324B01


Article 3 – Applicability

These General Terms and Conditions apply to any offer from the Entrepreneur and to any distance contract concluded by the Entrepreneur and the Consumer. Before concluding a distance contract, the Entrepreneur shall make the text of these General Terms and Conditions available free of charge and as soon as possible. If this is reasonably impossible, the Entrepreneur shall indicate in what way the General Terms and conditions can be inspected and that they will be sent free of charge if so requested, before the distant contract is concluded. If the distance contract is concluded electronically, the text of these General Terms and Conditions, in deviation from the previous section and before the distance contract is concluded, may also be supplied to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can easily store it on a long-term data carrier. If this is reasonably impossible, it will be specified where the General Terms and Conditions can be viewed electronically and that they will be sent to at the Consumer´s request free of charge, either by electronic means or otherwise, before concluding the distance contract. In the event that specific product conditions apply in addition to these General Terms and Conditions, the second and third paragraphs shall apply accordingly, and in the event of contradictory terms and conditions, the Consumer may always appeal to the applicable provision that is most favorable to him/her.


Article 4 – The offer

If an offer is of limited duration or if certain conditions apply, it shall be explicitly stated in the offer. The offer contains a full and accurate description of the products offered. The description is suitably detailed to enable the Consumer to assess the products adequately. If the Entrepreneur makes use of pictures, they are truthful images of the products provided. Obvious errors or mistakes in the offer do not bind the Entrepreneur. All offers contain such information that it is clear to the Consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.


Article 5 – The contract

Subject to the provisions in paragraph 4, the contract becomes valid when the Consumer has accepted the offer and fulfilled the terms and conditions set. If the Consumer accepted the offer by electronic means, the Entrepreneur shall promptly confirm receipt of having accepted the offer by electronic means. As long as the receipt of said acceptance has not been confirmed, the Consumer may repudiate the contract. If the contract is concluded electronically, the Entrepreneur will take appropriate technical and organisational security measures for the electronic data transfer and ensure a safe web environment. If the Consumer can pay electronically, the Entrepreneur shall observe appropriate security measures. The Entrepreneur may, within the limits of the law, gather information about Consumer’s ability to fulfil his payment obligations, and all facts and factors relevant to responsibly concluding the distance contract. If, acting on the results of this investigation, the Entrepreneur has sound reasons for not concluding the contract, he is lawfully entitled to refuse an order or request supported by reasons, or to attach special terms to the implementation. Before delivering the product, the Entrepreneur shall send the following information along with the product in writing or in such manner that the Consumer can store it in an accessible manner on a long-term data carrier: the visiting address of the Entrepreneur´s business establishment where the Consumer may get into contact with any complaints; the conditions on which and the manner in which the Consumer may exercise the right of withdrawal, or, as the case may be, clear information about his being exempted from the right of withdrawal; the information corresponding to existing after-sales services and guarantees; the price including all taxes of the product, where applicable the delivery costs and the way of payment, delivery or implementation of the distance contract; the standard form for withdrawal if the Consumer has the right of withdrawal.Article 6 – Right of withdrawal

The Consumer can repudiate a purchase contract for a product without giving reasons for a period of reflection of at least 14 days. The reflection period referred to in sub-clause 1 starts on the day the product is received by the Consumer or by a third party appointed by him in advance and who is not the carrier, or a.    if the Consumer ordered several products in the same order: the day on which the Consumer or a third party appointed by him received the last product. b.    in case the delivery of a product consists of several batches or parts: the day on which the Consumer or a third party appointed by him received the last batch or the last part.


Article 7 – Consumer’s obligations during the time of reflection

During this period, the Consumer shall handle the product and the packaging with care. The Consumer shall only unpack or use the product to the extent necessary for establishing the nature, the characteristics and the effect of the product. The guiding principle is that the Consumer may only handle and inspect the product in the manner in which one is allowed to handle a product in a shop. The Consumer is only liable for the decrease in value of the product that is caused by the way of handling the product which went further than allowed in sub-section 1. The Consumer is not liable for the decrease in value of the product if the Entrepreneur has not provided him with all legal information about the right of withdrawal before concluding the Agreement.


Article 8 – Exercising the Consumer’s right of withdrawal


If the Consumer exercises his right of withdrawal he shall notify the Entrepreneur unambiguously with the standard form for withdrawal or by other means in writing within the period of reflection. The Consumer shall return the product or deliver it to (the authorized representative of) the Entrepreneur as soon as possible but within 14 days counting from the day following the notification referred to in sub-clause 1.  The Consumer observed the period of returning the product in any event if the product is returned before the expiration of the period of reflection. The Consumer shall return the product with all delivered accessories and if reasonably possible in the original state and packing and in conformity with reasonable and clear instructions given by the Entrepreneur. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal fall on the Consumer. The Consumer shall bear the direct costs of returning the product. If the Entrepreneur has not reported that the Consumer has to bear these costs or if the Entrepreneur pointed out that he will bear the costs himself, the Consumer need not pay the cost of returning the product.


Article 9 – Entrepreneur’s obligations in case of withdrawal

If the Entrepreneur makes the notification of withdrawal by electronic means possible, he shall promptly send a return receipt. The Entrepreneur shall reimburse all payments made by the Consumer, including any delivery costs that the Consumer may charge for the returned product, as soon as possible but within 14 days following the day on which the Consumer notified him of the withdrawal. The entrepreneur can wait with paying back until having received the product or until the Consumer proved that he returned the product, whichever occurs first. The Entrepreneur shall make use of the same means of payment that the Consumer used, unless the Consumer consents to another method. The reimbursement is free of charge for the Consumer. If the Consumer opted for a more expensive method of delivery instead of the cheapest standard delivery, the Entrepreneur need not reimburse the additional costs for the more expensive method.
  

Article 10 - The price

The prices of the products provided shall not be raised during the validity period given in the offer, subject to changes in price due to changes in VAT rates. All prices indicated in the provision of products or services are including VAT.


Article 11 – Performance of an agreement

The Entrepreneur guarantees that the products comply with the contract, with the specifications listed in the offer, with reasonable requirements of usability and/or reliability and with the existing statutory provisions and/or government regulations on the day the contract was concluded.


Article 12 – Delivery and execution

The Entrepreneur shall exercise the best possible care when booking orders and executing product orders. The place of delivery is at the address given by the Consumer to the Entrepreneur. With due observance of the stipulations in Article 4 of these General Terms and Conditions, the Entrepreneur shall execute accepted orders with convenient speed but at least within 30 days, unless another delivery period was agreed on. If the delivery has been delayed, or if an order cannot be filled or can be filled only partially, the Consumer shall be informed about this within one month after ordering. In such cases, the Consumer is entitled to repudiate the contract free of charge. After repudiation in conformity with the preceding paragraph, the Entrepreneur shall return the payment made by the Consumer promptly but at least within 30 days after repudiation. The risk of loss and/or damage to products will be borne by the Entrepreneur until the time of delivery to the Consumer or a representative appointed in advance and made known to the Consumer, unless explicitly agreed otherwise.


Article 13 – Payment

Unless otherwise stipulated in the agreement or in the additional conditions, the amounts to be paid by the Consumer must be settled within 14 days after the period of reflection, or if there is no period of reflection within 14 days after concluding the agreement. When selling products to Consumers, it is not permitted to negotiate an advance payment of more than 50% in the General Terms and Conditions. If an advance payment was agreed, the Consumer may not assert any right regarding the execution of the order in question or the service(s) in question before making the agreed advance payment. The Consumer has the duty to inform the Entrepreneur promptly of possible inaccuracies in the payment details that were given or specified. In case the Consumer has not complied with his payment obligation(s) in time, and the Entrepreneur has pointed out to him that the payment was late and allowed the Consumer a period of 14 days to comply with the payment obligations, the Consumer is to pay the statutory interest on the amount payable and the Entrepreneur is entitled to charge the Consumer with any extrajudicial collection costs.


Article 14 – Complaints procedure

The Entrepreneur shall have a sufficiently notified complaints procedure in place, and shall handle the complaint in accordance with this complaint procedure. Complaints about the performance of the contract shall be submitted fully and clearly described to the Entrepreneur within a reasonable time after the Consumer discovered the defects. The complaints submitted to the Entrepreneur shall be replied within a period of 14 days after the date of receipt. Should a complaint require a foreseeable longer time for handling, the Entrepreneur shall respond within 14 days with a notice of receipt and an indication when the Consumer can expect a more detailed reply.


Article 15 – Disputes

Contracts between the Entrepreneur and the Consumer to which these General Terms and Conditions apply, are exclusively governed by Dutch law, respecting the EU Regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I).


Article 16 - Additional provisions or derogations

Additional provisions of and/or derogations from these General Terms and Conditions should not be to the Consumer’s detriment and must be put in writing or recorded in such a way that the Consumer can store them in an accessible manner on a long-term data carrier.


Article 17 – Amendments to the General Terms and Conditions

Amendments to these Terms and Conditions are valid only after being published in the appropriate way, provided that in case of appropriate amendments, the provision that is most favorable for the Consumer shall prevail during the validity of an offer.


Appendix I: Standard form for withdrawal...............

(Complete this form and return it only when you want to revoke the agreement)


To:

Superb Supplements B.V. (Boost Functional Food)
Emmaplein 73
5211 VZ  ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands


P.O. box:

Helftheuvelweg 11
5222 AV  ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands


E-mailadres:

info@boostfunctionalfood.com


I/We hereby inform you that I/we wish to revoke our agreement on the sale of the following products:

[specification of the product]*

Ordered on*/received on* [date of or receiving products]*

[Consumer’s name]
[Consumer’s address]
[Consumer’s signature] (only when this form is submitted on paper)


*) Delete and/or complete where appropriate.
COPYRIGHT © 2021 BOOST FUNCTIONAL FOOD
stel je vraag
-